Quelle: GVS-Nr. B 924 876

LMedP

Leiter Medizinischer Punkt

A

Arzt

ZA

Zahnarzt

Schw/Pf

Schwester / Pfleger

KDiä

Koch Diätkoch

StaSchw

Stomatologische Schwester

OMedS

Offizier Medizinische Sicherstellung

IMMedS

Instruzkteur Materiell-Medizinische Sicherstellunfg

Sa

Sanitäter

Sa/KF

Sanitäter / Kraftfahrer

KF

Kraftfahrer

Personalstärke

 

Offiziere

Fähnriche

Unteroffizier

Soldaten

Zivil

Gesamt

4

1

2

4

4

Brigade-Medizinischer Punkt
1986

Impressum_Hbutton2_1